Vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1: Foreningens navn er Larpmakers.

Stk. 2: Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

§2 Vision, formål og værdigrundlag

Stk. 1: Larpmakers vision er at danne kreative og udviklende fællesskaber med fokus på rollespilsskabelse.

Stk 2: Larpmakers formål er:

 • At skabe mere rollespil

 • At gøre rollespil mere tilgængeligt for den bredere befolkning

 • At binde forskellige generationer og kulturer sammen gennem samskabelse

 • At afholde folkeoplysende medlemsaktiviteter om rollespilsskabelse

Stk 3: Larpmakers er en partipolitisk uafhængig organisation.

Stk 4: Larpmakers tre grundværdier er:

 • Nysgerrighed – Jeg er nysgerrig på nyskabelse Jeg har lyst til at udvikle mig selv og mine projekter og hjælpe andre med det samme. Jeg er med til at skabe et rum, hvor vi kan lære, lege og have det sjovt.

 • Lighed – Jeg er inkluderende og imødekommende overfor andre, uanset deres sociale kår, køn, kønsidentitet, neurotype, etnicitet, seksuelle-, romatiske- og religiøse orientering, etc. Jeg tolererer ikke intolerance.

 • Ansvarlighed – Jeg tager ansvar for mig selv, mine opgaver og mine medmennesker. Det betyder, at jeg overholder mine aftaler, siger til eller fra og giver udtryk for mine behov.

§ 3. Medlemskreds

Stk. 1. pkt. 1. Alle interesserede, der kan identificere sig med forenings værdier, kan optages som medlemmer i Larpmakers.

Pkt. 2. Interesserede indtræder i foreningen ved at udfylde og indsende den gældende tilmeldingsblanket til bestyrelsen og indbetale det første kontingent, jævnfør §4.

Stk. 2. pkt. 1. Tidligere ekskluderede medlemmer kan ikke genindmeldes i Larpmakers, medmindre eksklusionen er omstødt, jævnfør §3, stk. 4, pkt 2.

Pkt. 2. Ligeledes undtaget er tidligere udmeldte medlemmer, der har udestående med foreningen.

Stk. 3. Medlemmer melder sig ud af foreningen ved at aflevere en skriftlig meddelelse herom til bestyrelsen.

Stk. 4. pkt. 1. Et medlem kan ekskluderes, hvis vedkommende med forsæt modarbejder foreningens interesser, repræsenterer foreningen negativt, udviser farlig adfærd, agerer i strid med foreningens værdier eller begår ulovligheder i forbindelse med foreningens virke. Eksklusionen skal vedtages af bestyrelsen med et kvalificeret flertal på 2/3.

Pkt. 2: Eksklusionen kan kun blive omstødt enstemmigt af bestyrelsen eller af generalforsamlingen med flertal på 2/3

§4. Kontingent

Stk. 1: Kontingentet fastsættes for et år ad gangen på hver ordinære generalforsamling.

Stk. 2: Der opkræves kontingent for ét kalenderår ad gangen.

§5. Generalforsamlingen

Stk. 1, pkt. 1: Den ordinære generalforsamling afholdes en gang årligt, i årets første kvartal, og er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen skal varsles af bestyrelsen senest to uger før afholdelse.

Pkt. 2: Alle tilstedeværende betalende medlemmer har stemmeret til generalforsamlingen, uanset alder. Gæster har taleret.

Stk. 2: Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 • Formalia: Valg af dirigent, referent og to stemmetællere

 • Lederens beretning, samt generalforsamlingens godkendelse af denne

 • Regnskabsaflæggelse v. kasseren, samt generalforsamlingens godkendelse af denne

 • Behandling af indkomne forslag

 • Fastsættelse af kontingent

 • Valg af bestyrelse og intern revisor

 • Eventuelt

Stk. 3: Forslag om vedtægtsændringer skal leveres skriftligt til bestyrelsen mindst en uge før generalforsamlingen. Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver 2/3 af generalforsamlingens stemmer.

Stk. 4. pkt.1: Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med et simpelt flertal og ved håndsoprækning eller digital afstemning.

Pkt. 2: Afstemninger om ekskludering og andre personfølsomme beslutninger kan foretages skriftligt, hvis en af de stemmeberettigede tilstedeværende ønsker det.

§6. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når et simpelt flertal i bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig (herunder mail) anmodning til forpersonen. Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter, anmodningen er kommet til forpersonens kundskab.

Stk. 2: Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger.

§7. Bestyrelsen

Stk. 1: Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af Larpmakers og er ansvarlig for foreningens økonomi, kontakt til andre institutioner og foreninger på foreningens vegne, samt foreningens materialer og lokaler. Bestyrelsen forpligter sig til at informere medlemmerne om beslutninger, der påvirker foreningen som helhed.

Stk. 2: Bestyrelsen vælges direkte på generalforsamlingen, og består af 3-5 personer samt en suppleant. Bestyrelsen vælges for ét kalenderår ad gangen, altså indtil næste generalforsamling. Alle medlemmer, der opfylder medlemskravene (se §3) kan vælges til bestyrelsen.

Stk. 3, pkt. 1: Der eksisterer tre faste poster i bestyrelsen. Disse er forpersonsposten, med det øverste ansvar for foreningens trivsel og kontakt til andre institutioner og foreninger; næstforpersonen, der assisterer forpersonen; og kasseren, der er ansvarlig for foreningens regnskab samt opdatering af medlemsregisteret.

Pkt. 2: Andre ansvarsposter fordeles internt af bestyrelsen og kan variere efter behov.

Stk. 4: Hvis et medlem af bestyrelsen forlader foreningen, indtræder suppleanten i bestyrelsen i vedkommendes sted.

Stk. 5, pkt. 1: Bestyrelsen er beslutningsdygtig med simpelt flertal. Beslutninger kan tages uden at hele bestyrelsen er samlet.

Pkt. 2: Beslutninger kan tages uden at bestyrelsen behøver mødes fysisk, f.eks. via mail, tekstbeskeder, telefon- og digitale møder eller lignende, så længe kravet om simpelt flertal for beslutninger overholdes. Hele bestyrelsen skal inviteres til disse møder/beslutningsrum.

Stk. 6: Ændring af paragrafferne i disse vedtægter, som ikke medfører meningsforskel, kan gennemføres uden for generalforsamling. Dette kan eksempelvis være at ændre paragrafnumre, eller ordlyd for at gøre vedtægterne tidssvarende. En sådan ændring kræver simpelt flertal i bestyrelsen.

Stk. 7: Tillæg til vedtægterne, herunder samværspolitik, arrangørkodex og formelle projektkrav, kan ændres af bestyrelsen uden godkendelse af generalforsamlingen.

§8. Økonomi og regnskab

Stk. 1: Larpmakers’ regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2, pkt. 1: Det er den til enhver tid siddende forperson og kassér, der tegner Larpmakers’ økonomi.

Pkt. 2: Kasseren kan overgive dele af Larpmakers’ økonomiske ressourcer til et eller flere medlemmer midlertidigt, eksempelvis i forbindelse med indkøb til arrangementer eller nye materialer.

§9. Opløsning af foreningen

Stk. 1, pkt. 1: Larpmakers kan opløses på baggrund af 3/4 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger.

Pkt. 2: Overskydende midler i form af penge, materialer, indbo og lignende vil ved en opløsning overdrages til Landsforeningen Bifrost.

Scroll to Top